Logowanie Użytkowników


privacy mysurvey feature image

My Survey Polska: Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Lightspeed (maj 2018) – Panele Lightspeed (wszystkie terytoria i panele Z WYJĄTKIEM Australii, w tym panele pracowników służby zdrowia)

 1. Wprowadzenie

  Niniejsza Polityka prywatności określa obowiązki firmy Lightspeed Research Limited, 4 Millbank, Westminster, London, SW1P 3JA, Wielka Brytania („Lightspeed”), należącej do Grupy Kantar („Kantar”), dotyczące prywatności członków panelu („Paneliści”), jak również prawa Panelistów związane z prywatnością i ochroną danych.

  Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do paneli Lightspeed, znanych jako MySurvey, GlobalTestMarket, LifePoints i All Global Circle, wspólnie określanych w ramach niniejszej Polityki prywatności jako panele Lightspeed („Panele”). Paneliści są członkami Paneli obsługiwanych przez firmę Lightspeed, dla których firma Lightspeed jest kontrolerem danych. Udział w naszych panelach, ankietach i działaniach badawczych jest całkowicie dobrowolny. Zarejestrowanie się w Panelach i zaakceptowanie niniejszych warunków jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że zapoznał się z warunkami niniejszej Polityki prywatności i je zrozumiał. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

  Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które dotyczą identyfikowalnej żyjącej osoby fizycznej.

 2. Gromadzenie i używanie danych zgodnie z prawem

  Firma Lightspeed gromadzi informacje w różny sposób – w poszczególnych częściach swojej witryny, za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz w rezultacie działań Panelistów dotyczących mediów społecznościowych, aplikacji i ankiet. Przykładowe, wyjaśnione poniżej tego rodzaju działania obejmują:

  Rejestracja: pewne dane osobowe są gromadzone w momencie rejestracji użytkownika, a należą do nich imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji oraz identyfikator urządzenia rzenośnego.

  Badania panelowe lub działalność badawcza: dane osobowe użytkowników mogą być także gromadzone przy okazji uczestnictwa w ankiecie lub działalności badawczej proponowanej przez Panele, takiej jak używanie określonej aplikacji czy korzystanie z funkcji śledzenia pasywnego lub śledzenia aktywności w mediach społecznościowych.

  >Preferencje dotyczące konta: użytkownik może podjąć decyzję o udostępnieniu nam swojego numeru telefonu komórkowego lub identyfikatora/konta w sieci społecznościowej, jak również przekazać inne dane osobowe podczas konfigurowania konta lub w trakcie późniejszego jego użytkowania.

  Podsumowując (więcej szczegółów zawarto poniżej), główne cele używania przez nas danych osobowych są następujące:

  • Kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawie ankiet za pośrednictwem poczty e-mail, powiadomień lub wiadomości tekstowych na urządzeniach przenośnych bądź z wykorzystaniem wszelkich innych proponowanych sposobów komunikacji
  • Informowanie użytkownika o usługach panelowych, nowych funkcjach i istotnych dla niego szczegółach w ramach komunikacji panelowej
  • Wybieranie użytkownika do przyszłych ankiet
  • Uwzględnianie użytkownika w losowaniu nagród
  • Ułatwianie użytkownikowi kontaktowania się z zespołem pomocy technicznej
  • Umożliwienie użytkownikowi skorzystania z obiecanych przez nas zachęt
  • Zabezpieczenie firmy Lightspeed przed nadużyciami
  • Zapobieganie kilkukrotnemu wypełnianiu ankiet przez te same osoby (zgodnie z naszymi warunkami i postanowieniami)
  • Aktualizowanie, wzbogacanie i usuwanie danych dotyczących członków panelu w celu poprawy sposobu wykorzystania przez nas danych, co pozwoli nam lepiej dobierać uczestników ankiet

  Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania przez nas z danych osobowych. Jesteśmy także zobligowani prawnie do wyjaśnienia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Te podstawy prawne wymieniono poniżej, przy czym mogą się one różnić w poszczególnych przypadkach wykorzystania:

  • dysponujemy zgodą użytkownika na używanie jego danych osobowych;
  • musimy korzystać z danych osobowych w celu realizacji umowy z użytkownikiem;
  • musimy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia obowiązku nałożonego przez prawo;
  • musimy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ochrony istotnych interesów jego lub innych osób;
  • przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji zadania w interesie publicznym lub
  • korzystanie z danych osobowych użytkownika jest konieczne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów (lub uzasadnionych interesów naszych klientów), przy czym w każdym przypadku interesy te zostaną przez nas wyjaśnione.

  Nigdy nie będziemy wprowadzali w błąd w kwestiach dotyczących nas lub tego, czym się zajmujemy. Jeśli otrzymasz budzącą wątpliwości wiadomość e-mail, która rzekomo została przez nas wysłana, poinformuj nas o tym, korzystając z poniższych informacji w części „Jak się z nami skontaktować”.

  Przypadek

  Cel

  Gromadzone/przetwarzane

  Badania rynku

  Zrozumienie poglądów użytkownika na temat określonych produktów i usług lub zrozumienie jego zachowania w różnych sytuacjach

  Identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, głos, wizerunek, opinia.

  Badania naukowe dla pracowników akademickich, organizacji zdrowia publicznego lub instytutów badawczych

  W tym między innymi badania kliniczne, badania nad ekonomiką zdrowia i wynikami (Health Economics and Outcomes Research, HEOR), badania nieinterwencyjne (Non-Interventional Studies, NIS), badania rzeczywiste (Real World Research, RWR), badania obserwacyjne, badania epidemiologiczne

  Identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, dane zdrowotne, np. choroby, stan zdrowia, diagnoza, schemat leczenia, niezaspokojone potrzeby

  Badania naukowe dla firm komercyjnych i charytatywnych organizacji badawczych

  W tym między innymi badania kliniczne, badania nad ekonomiką zdrowia i wynikami (Health Economics and Outcomes Research, HEOR), badania nieinterwencyjne (Non-Interventional Studies, NIS), badania rzeczywiste (Real World Research, RWR), badania obserwacyjne, badania epidemiologiczne

  Identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, dane zdrowotne, np. choroba, stan zdrowia, diagnoza, schemat leczenia, niezaspokojone potrzeby

  Monitorowanie bezpieczeństwa (zgłaszanie zdarzeń niepożądanych w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii)

  Zgłaszanie w trakcie naszych badań zdarzeń niepożądanych właściwym organom

  Identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, choroba, leczenie, zażywany produkt i zdarzenia niepożądane

  Publiczne ujawnianie informacji

  Informacje te przekażemy odpowiednim organom w celu udostępnienia lub ujawnienia na podstawie wezwania sądowego lub innego nakazu organów rządowych, na podstawie rozkazu lub zgodnie z podobnymi i innymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.

  Identyfikator, imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail, otrzymana zachęta.

  Ochrona przed oszustwem

  Ochrona naszych interesów biznesowych przed nadużyciami lub zachowaniem niezgodnym z naszymi warunkami i postanowieniami

  Adres IP, specyfikacja przeglądarki, specyfikacja urządzenia, adresy do korespondencji, adresy e-mail, oficjalny numer identyfikacyjny (np. numer PWZ)

  Jednokrotne uczestnictwo w ankiecie

  Zapobieganie kilkukrotnemu wypełnianiu ankiet przez te same osoby (zgodnie z naszymi warunkami i postanowieniami)

  Adres IP, specyfikacja przeglądarki, specyfikacja urządzenia

  Śledzenie odpowiedzi udzielanych przez powracających respondentów (specjalne projekty badawcze)

  Gdy uczestniczysz w naszych ankietach, zwykle używamy tymczasowego identyfikatora, dzięki któremu Twoje odpowiedzi ankietowe będą anonimowe dla naszych klientów. Jednak niektórzy z naszych klientów mają konkretne potrzeby badawcze, zgodnie z którymi chcą poznać, jak w upływem czasu zmieniała się Twoja opinia. W przypadku takiego specyficznego rodzaju badań, zwanego przez nas projektami „śledzącymi”, użyjemy stałych identyfikatorów, przy czym zostanie to wyraźnie zaznaczone na początku każdej z takich ankiet. Odpowiedzi udzielone w ankiecie będą traktowane jako dane osobowe, a respondent będzie mieć prawo dostępu do tych danych. Takie projekty będą zawierały stosowną informację na pierwszej stronie ankiety, co pozwoli je zidentyfikować i podjąć decyzję, czy wziąć w nich udział, czy nie.

  Trwały, niepowtarzalny identyfikator dotyczący danego projektu

  Dopasowywanie i wzbogacanie danych

  Aby wzbogacić przechowywane przez nas dane użytkowników, dopasowujemy Twoje dane osobowe do danych posiadanych przez podmioty zewnętrzne. Pozwoli to nam ulepszać Twój profil panelowy, jak również umożliwi wybranie dla Ciebie odpowiednich ankiet. Korzystamy z usług dopasowywania (świadczonych przez podmioty zewnętrzne wyspecjalizowane w zarządzaniu danymi) w celu pozyskiwania dodatkowych informacji na Twój temat z publicznych i prywatnych źródeł danych (takich jak sieci społecznościowe, sklepy handlu detalicznego oraz usługi subskrypcji treści, w których posiadasz konto) lub wykorzystywania Twoich danych osobowych do opracowywania dodatkowych lub nowych rodzajów zestawów danych anonimowych (tzn. zestawiamy Twoje dane w postaci zbiorczej z danymi innych konsumentów w celu stworzenia nowego segmentu lifestyle). Podmiot świadczący usługę dopasowywania (nasz partner) przechowuje udostępnione mu dane osobowe przez krótki czas, używa ich do zgromadzenia informacji dodatkowych, a następnie zwraca nam połączone informacje. Partnerzy są zobowiązaniu umową do usunięcia udostępnionych im danych i nie są upoważnieni do ich wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób niż w tym konkretnym celu.

  Trwały, niepowtarzalny identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, login w serwisie społecznościowym, plik cookie, identyfikator urządzenia przenośnego, oficjalny numer identyfikacyjny (np. numer PWZ)

  Badania dotyczące kierowania reklam i „kupowania mediów”

  Używamy danych osobowych, aby pomóc naszym klientom i dostawcom we wzbogaceniu ich danych, korzystając z technik Lookalike Modelling. Dzięki Twojemu uczestnictwu w ankietach i Twoim danym profilowym możemy pomóc naszym klientom w dostosowywaniu przekazu reklamowego, jak również w tworzeniu lepszych modeli reklamy internetowej z wykorzystaniem technik Lookalike Modelling i zbliżonych metodologii badawczych. Będziemy używać danych osobowych użytkowników, które gromadzimy w procesie tworzenia profilu, a także podczas uczestnictwa w ankietach badawczych lub dopasowywania danych do danych posiadanych przez podmioty zewnętrzne i platformy (naszych partnerów). Wprowadzamy zabezpieczenia umowne w celu zagwarantowania, że na podstawie wykorzystywanych danych użytkownik nie zostanie automatycznie zaliczony w celach komercyjnych do grupy docelowej lookalike, a nasi partnerzy nie użyją jego danych w żadnym innym celu.

  Trwały, niepowtarzalny identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, login w serwisie społecznościowym, plik cookie, adres IP, identyfikator urządzenia przenośnego, oficjalny numer identyfikacyjny (np. numer PWZ)

  Ekspozycja na reklamę i jej pomiar

  Poza dopasowywaniem na podstawie plików cookie (nad czym użytkownik sprawuje kontrolę i na co może wyrazić zgodę za pośrednictwem konta panelowego), będziemy używać przekazywanych nam danych osobowych, takich jak adres e-mail, w procesie bezpośredniego dopasowywania do danych posiadanych przez podmioty zewnętrzne (naszych klientów i partnerów) w celu ustalenia, czy jesteś użytkownikiem danej usługi (takiej jak sieci społecznościowe, witryny internetowe, aplikacje mobilne) na potrzeby pomiaru skuteczności reklamy. Ustalimy Twoją potencjalną ekspozycję na reklamy w tych witrynach i platformach, jak również zmierzymy wpływ nastawienia względem marki lub kojarzenia marki na wielkość sprzedaży. Współpracujące z nami podmioty zewnętrzne nie mają prawa do używania danych w żadnym innym celu.

  Trwały, niepowtarzalny identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, login w serwisie społecznościowym, plik cookie, adres IP, identyfikator urządzenia przenośnego, oficjalny numer identyfikacyjny (np. numer PWZ)

  Wszyscy nasi partnerzy zewnętrzni są zobowiązani umową do zachowania poufności wszelkich informacji przez nich gromadzonych i nam ujawnianych (lub przez nas gromadzonych i im ujawnianych), jak również muszą zapewnić ich ochronę przy zastosowaniu standardów i praktyk odpowiadających stosowanym przez nas samych.

 3. Miejsce przechowywania danych osobowych

  W przypadku danych osobowych podlegających ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) i przekazywanych do kraju lub na obszar poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA) zastosujemy adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zagwarantowania, że transfer danych odbywa się zgodnie z prawem UE dotyczącym ochrony i bezpieczeństwa danych. W przypadku danych niepodlegających rozporządzeniu RODO firma Lightspeed będzie ściśle przestrzegać wszelkich innych stosownych przepisów dotyczących ochrony danych.

  Serwery firmy Lightspeed służące do przechowywania danych znajdują się w Europie i Stanach Zjednoczonych i są zarządzane przez usługodawców zewnętrznych w chmurze.

  Podejmujemy wszelkie stosowne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych, zarówno podczas ich transmisji, jak i po ich otrzymaniu. Nasze procedury bezpieczeństwa są zgodne z ogólnie przyjętymi standardami używanymi do ochrony danych osobowych.

  Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani umową do przestrzegania naszych zasad i procedur dotyczących poufności, bezpieczeństwa i prywatności.

  Twoje informacje o koncie i dane osobowe są chronione hasłem, dzięki czemu Ty i tylko Ty masz dostęp do tych informacji. W celu zabezpieczenia danych osobowych zalecamy, aby nikomu nie ujawniać swojego hasła. Firma Lightspeed nigdy nie poprosi o podanie hasła w ramach niechcianej rozmowy telefonicznej lub wiadomości e-mail. Należy także pamiętać o wylogowaniu się z konta Paneli i zamknięciu okna przeglądarki po zakończeniu wizyty w naszej witrynie. Dzięki temu osoby postronne nie uzyskają dostępu do Twoich danych osobowych i korespondencji, gdy udostępniasz komputer innej osobie lub korzystasz z komputera w miejscu publicznym, takim jak biblioteka lub kafejka internetowa. Prosimy o regularną zmianę hasła.

 4. Poufność i wymogi branżowe

  Zawsze, gdy firma Lightspeed obsługuje opisane powyżej dane osobowe (bez względu na to, gdzie ma to miejsce), podejmuje wszelkie kroki mające zapewnić, że Twoje informacje będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niestety, żadna metoda transmisji danych nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa. Z tego względu, mimo chęci zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych, firma Lightspeed nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa przekazywanych nam informacji bądź pochodzących z naszych produktów lub usług online, a użytkownik robi to na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych podejmiemy uzasadnione działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów.

  Ostatecznie ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł i/lub informacji o koncie. Pracując w trybie online, należy zachować ostrożność i odpowiedzialność.

  Przestrzegamy następujących standardów i wymogów branżowych:

  - Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR)
  - Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Rynku Farmaceutycznego i Medycznego (EphMRA)
  - ARF
  - DGOF, MRS
  - Stowarzyszenie Badaczy Rynku (Wielka Brytania)
  - AMSRS
  - Insights Association
  - British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
  - Baqmar
  - Jmra
  - Kora
  - Moa
  - Mria-Arim, PBIRG
  - MRS Singapore
  - MRS New Zealand
  - Women in Research
  - Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA)
  - Italian Society for Opinion and Market Research (ASSIRM)
  - Intellus Worldwide

 5. Ujawnianie plików cookie

  Cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w komputerze lub urządzeniu przenośnym przez witrynę internetową, która przypisuje liczbowy identyfikator użytkownika i przechowuje pewne informacje na temat przeglądania przez Ciebie treści online. Pliki cookie ułatwiają użytkownikom przemieszczanie się po witrynach internetowych i realizują pewne funkcje. Witryna internetowa wysyła informacje do przeglądarki, która następnie tworzy plik tekstowy w komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika. Za każdym razem, gdy użytkownik powróci do tej samej witryny internetowej, przeglądarka pobiera i wysyła ten plik do serwera witryny.

  W przypadku behawioralnych badań śledzących używamy opcjonalnych plików cookie/aplikacji, jednak tylko wtedy, gdy użytkownik udzieli nam zgody na te pliki cookie/aplikacje.

  Podobnie jak w przypadku większości ankiet online, gromadzimy pewne informacje automatycznie, a następnie przechowujemy je w plikach danych ankietowych. Mogą to być następujące informacje: adresy IP, typ przeglądarki, nazwa dostawcy usług internetowych („ISP”); strony z odsyłaczami/wyjściem, system operacyjny, sygnatura z datą/godziną.

  Te automatycznie gromadzone informacje są przez nas używane do analizowania trendów (takich jak wykorzystanie przeglądarki) oraz administrowania witryną, tj. optymalizowania odbioru ankiety w zależności od typu przeglądarki. Możemy także używać Twojego adresu IP do sprawdzenia, czy nie nadeszło z niego kilka deklaracji uczestnictwa w ankiecie, jak również do zapewnienia naszej firmie ochrony przed nadużyciami.

  Firma Lightspeed wyróżnia trzy kategorie plików cookie:

  • Niezbędne do korzystania z witryny Paneli
  • Związane z bezpieczeństwem
  • Związane z badaniami behawioralnymi lub reklamowymi

  Aby uzyskać więcej informacji, zaloguj się i przejdź na stronę preferencji dotyczących plików cookie, na której można zmienić odpowiednie ustawienia.

  W każdej odwiedzanej witrynie internetowej pozostawiasz po sobie ślad w postaci danych elektronicznych. Te informacje, określane niekiedy jako „dane przeglądania”, mogą być gromadzone i przechowywane przez serwer witryny internetowej. Na podstawie danych przeglądania możemy ustalić, jakiego typu komputera i przeglądarki używasz, a także adres witryny, z której nawiązujesz połączenie z Internetem. Dane przeglądania mogą być przez nas gromadzone i używane w zagregowanej formie do anonimowego ustalania czasu spędzanego przez odwiedzających na każdej stronie naszej witryny, sposobu przemieszczania się odwiedzających po witrynie, jak również tego, jak lepiej dopasować nasze strony internetowe do potrzeb odwiedzających. Te informacje będą używane do ulepszenia naszej witryny i naszych usług. Gromadzenie lub używanie danych przeglądania będzie anonimowe i nie będzie celowo uwzględniać żadnych danych osobowych.

 6. Dokładność

  Podejmujemy uzasadnione działania w celu zapewnienia dokładności, kompletności i aktualności danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszym nadzorem, przy czym odbywa się to na podstawie najbardziej aktualnych informacji udostępnionych nam przez Ciebie i/lub naszego klienta.

  Liczymy, że pomożesz nam zapewnić dokładność, kompletność i aktualność Twoich danych osobowych poprzez udzielanie szczerych odpowiedzi na nasze pytania. Masz obowiązek informowania nas o wszelkich zmianach danych osobowych.

 7. Dane dotyczące dzieci

  Firma Lightspeed dostrzega potrzebę zapewnienia większej ochrony prywatności w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych od dzieci. W sposób świadomy nigdy nie zapraszamy dzieci w wieku poniżej granicy pełnoletniości określonej przez władze kraju Twojego zamieszkania do uczestnictwa w badaniach bez zgody rodziców. Jeśli jest to konieczne i celowe w przypadku konkretnego projektu, aby bezpośrednio uczestniczyły w nim niepełnoletnie dzieci, podejmujemy środki w celu uzyskania stosownej zgody ze strony rodzica lub opiekuna prawnego. Firma Lightspeed przekaże rodzicom i opiekunom informacje dotyczące tematu ankiety oraz wszelkich danych osobowych lub wrażliwych, które mogą być gromadzone od dzieci, sposobu przyszłego wykorzystania tych danych oraz tego, czy i komu firma Lightspeed może udostępniać takie informacje.

  Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest sprawowanie nadzoru nad dzieckiem podczas wypełniania przez niego ankiety.

 8. Dane wrażliwe

  Lightspeed może co jakiś czas zbierać dane osobowe sklasyfikowane jako dane osobowe „szczególnej kategorii֨”. Obejmuje to pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne do celów jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane na temat zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. Użytkownik może zdecydować, czy chce nam je przekazać, czy też nie.

 9. Prawa osób fizycznych

  Aby zażądać dostępu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, należy przesłać pisemny wniosek na adres e-mail lub adres do korespondencji podany w poniższej części „Jak się z nami skontaktować”.

  W odniesieniu do danych osobowych masz następujące prawa:

  • Prawo do zmiany zdania i wycofania zgody
  • Prawo dostępu do danych osobowych
  • Prawo do skorygowania danych osobowych
  • Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów, chyba że będziemy mieć uzasadnione powody do dalszego przetwarzania informacji
  • Prawo do przeniesienia danych osobowych (prawo przenośności)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych

  O wszelkich zmianach wprowadzonych na Twoje żądanie powiadomimy także podmioty zewnętrzne, którym przekazaliśmy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że firma Lightspeed komunikuje się z tymi podmiotami zewnętrznymi, lecz nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez nie w odpowiedzi na Twoje żądanie. Możesz mieć możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych przechowywanych przez te podmioty zewnętrzne, a w przypadku, gdy są nieprawidłowe – do ich poprawienia lub usunięcia.

 10. Przechowywanie danych

  Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres odpowiedni dla zamierzonego i zgodnego z prawem ich użytkowania. Firma Lightspeed będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziesz członkiem Paneli. Po anulowaniu subskrypcji Paneli będziemy przechowywać dane nie dłużej niż przez 3 miesiące, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane osobowe, które nie będą już potrzebne, zostaną usunięte w sposób zapewniający zachowanie ich poufnego charakteru.

  Zgodnie z planem ciągłości działania firmy, wymogami stawianymi przez normy ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 oraz pewnymi przepisami prawa, nasze systemy elektroniczne są wyposażone w funkcje tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych. Te archiwa są przechowywane przez zdefiniowany okres w ściśle nadzorowanym środowisku. Po utracie ważności dane są usuwane i niszczone, co gwarantuje całkowite ich wykasowanie.

 11. Powiadomienie o istotnej zmianie

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, dodania lub usunięcia fragmentów niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie. Należy regularnie zapoznawać się z informacjami na tej stronie, aby nie przeoczyć ewentualnych zmian. Jeśli jednak wprowadzona zostanie istotna zmiana dotycząca niniejszej Polityki prywatności, powiadomimy Cię o niej. Mniej istotne zmiany dotyczące niniejszej Polityki prywatności będą ogłaszane wyłącznie w witrynach Paneli. Twój dalszy dostęp do witryn i usług Paneli po wprowadzeniu takich zmian stanowi ostateczny dowód na wyrażenie przez Ciebie zgody na wszelkie zmiany.

  Na tej stronie internetowej będziemy zawsze wyświetlać najbardziej aktualną wersję polityki.

  Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2018 r.

 12. Jak się z nami skontaktować

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Twojej prywatności lub praktyk firmy Lightspeed w zakresie ochrony prywatności, naszym radcą prawnym i inspektorem ochrony danych jest Gillie Abbotts-Jones. Kontakt z firmą Lightspeed jest możliwy w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty e-mail na adres: privacy@lightspeedresearch.com
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Lightspeed, Privacy Office, 4 Millbank, Westminster, London SW1P 3JA, Wielka Brytania
 13. Skargi oraz ujawnianie danych specyficzne dla danego kraju

  Jeśli uważasz, że sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w kraju członkowskim UE lub w ramach jurysdykcji właściwej dla Twojego miejsca stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa. Aby odszukać dane kontaktowe krajowego organu nadzorczego, zapoznaj się z informacjami na naszej dedykowanej stronie. [LINK]

Aktualności MySurvey

 • Witamy na nowej stronie internetowej MySurvey!
  Mamy nadzieję, że podoba Ci się nasz nowy wygląd i styl!

Zdobywcy Nagród

Kliknij tutaj, żeby zobaczyć listę nagrodzonych

Aby otrzymywać nasze ankiety należy dodać nasz adres do kontaktów:

Online badania umożliwione dla Ciebie przez MySurvey – Odkryj Moc Swojej Opinii

USA - Canada - 中国 - 香港 - ประเทศไทย - Singapore - 한국 - 日本 - Malaysia - Australia - UK - Ireland - España - France - België - Nederland - Deutschland
Suisse - Österreich - Italia - Sverige - Danmark - Россия - Polska - Ελλάδα - الامارات العربية المتحدة - Türkiye - Norge - المملكة العربية السعودية