Logowanie Użytkowników


MySurvey Polska: Oficjalny regulamin promocji

termsconditions mysurvey feature image

MySurvey Polska: Oficjalny regulamin promocji

Niniejszy Oficjalny regulamin promocji MySurvey ("Regulamin") dotyczy wszystkich promocji prowadzonych przez Lightspeed GMI Limited ("Lightspeed"), w tym między innymi Programu punktów ("Program punktów") i kwartalnych losowań nagród ("Losowanie nagród"), zgodnie z informacjami na stronie internetowej panelu MySurvey ("Strona internetowa"). MySurvey ("MySurvey") jest nazwą panelu prowadzonego przez firmę Lightspeed.

Firma Lightspeed zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, dlatego też ważne jest okresowe przeglądanie zawartych w nim zasad. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej oraz udział w ankietach jest równoważny z akceptacją Regulaminu, wraz z modyfikacjami.

A. REGULAMIN KWARTALNEGO LOSOWANIA NAGRÓD

 1. BRAK KONIECZNOŚCI ZAKUPU

  1. Aby wziąć udział bez dokonywania rejestracji w panelu lub w celu uzyskania dodatkowych szans w przypadku użytkowników panelu, należy odręcznie wpisać imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail na pocztówce o formacie 3-1/2" x 5" i wysłać ją na adres:

   Lightspeed GMI
   MySurvey Panel Prize Draw
   The Old Town Hall
   4 Queens Road
   Wimbledon SW19 8YB
   Wielka Brytania

   Na pocztówce należy odręcznie wpisać miesiąc i porę roku. Zgłoszenia kopiowane mechanicznie, przesyłane faksem lub generowane komputerowo nie będą przyjmowane. Nie należy wkładać pocztówki do koperty. Zgłoszenia przesyłane drogą pocztową muszą posiadać stempel najpóźniej z ostatniego dnia Okresu promocji i dotrzeć do adresata w ciągu siedmiu (7) dni od ostatniego dnia Okresu promocji.
  2. Z zastrzeżeniem ograniczeń przedstawionych w punkcie 6, każda przesłana pocztówka oznacza o jedną (1) szansę więcej w loterii
 2. ZGŁOSZENIA I KRYTERIA UDZIAŁU

  1. Losowanie nagród dostępne jest wyłącznie dla osób legalnie zamieszkujących w Polsce, które ukończyły 16 rok życia. Dalsze zasady dotyczące kryteriów udziału dostępne są w Warunkach i regułach członkostwa w MySurvey. W drodze wyjątku w Losowaniu nagród mogą wziąć udział dzieci użytkowników, pod nadzorem rodziców. W tym zakresie należy zapoznać się z Warunkami i regułami członkostwa w MySurvey.
  2. Wypełnienie ankiety, ankiety typu "Quick Match", minisondy lub wykonanie innego premiowanego działania w ramach panelu, oznacza zwykle otrzymanie jednej lub większej liczby szans w Losowaniu nagród. Rejestracja w panelu wiąże się z przyznaniem 5 szans w Losowaniu nagród.
 3. OKRES PROMOCJI

  1. Pierwsze losowanie odbędzie się 10 lipca 2011. Następne losowania będą odbywać się co kwartał, 10 kwietnia, lipca, listopada i stycznia każdego roku. Firma Lightspeed wybierze drogą losowania 3 zwycięzców spośród zgłoszeń nadesłanych od pierwszego dnia, do godziny 23:59 ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.
  2. Powiadomienie o zakończeniu okresu promocji zostanie przesłane za pośrednictwem wiadomości e-mail przynajmniej na miesiąc przed ostatnim losowaniem.
 4. NAGRODY

  1. Przyznawane będą następujące nagrody, z zastrzeżeniem punktu 4.5:
   1. Jedna kwartalna pierwsza nagroda w wysokości 60.000 Punktów MySurvey
   2. Dwie kwartalne nagrody w wysokości 30.000 Punktów MySurvey
  2. Nagrody ograniczone są do jednej nagrody na jednego uczestnika w jednym kwartale. W przypadku kilkukrotnego wylosowania jednego użytkownika, otrzyma on najwyższą z wylosowanych nagród, a pozostałe nagrody zostaną rozlosowane wśród pozostałych uczestników.
  3. Punkty zostaną przekazane na konto zdobywców Punktów MySurvey w ciągu 7 dni od losowania.
  4. Nagrody przyznawane są imiennie użytkownikom i podlegają przekazaniu lub cesji wyłącznie za pisemną zgodą firmy Lightspeed.
  5. W przypadku gdy w jednym kwartale całkowita liczba użytkowników wyniesie mniej niż 3, całkowita liczba nagród do podziału będzie równa całkowitej liczbie uczestników. Nagrody zostaną rozdane malejąco, pierwszy wylosowany użytkownik otrzyma nagrodę o najwyższej wartości.
  6. W przypadku gdy w Losowaniu nagród biorą udział dzieci, nagrody zostaną przygotowane pod ich kątem i nie będą uwzględniać wypłat gotówki ani przyznawania punktów.
 5. POWIADAMIANIE ZWYCIĘZCÓW

  1. W przypadku wygranej, użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu 7 dni od dnia losowania.
  2. W przypadku wygranej, konieczne może okazać się przedstawienie firmie Lightspeed dowodu własności adresu e-mail, przypisanego do zwycięskiego zgłoszenia.
  3. W przypadku wygranej, możemy poprosić zwycięzcę o przesłanie nam zdjęcia i wypowiedzi po otrzymaniu nagrody. Zarówno zdjęcia, jak i wypowiedź mogą zostać opublikowane na stronie internetowej MySurvey.
  4. Szczegóły na temat zwycięzców nagród uzyskać można na Stronie internetowej lub drogą e-mailową od firmy Lightspeed.
 6. REKLAMA

  1. W przypadku wygranej, użytkownik może zostać poproszony o udział w działaniach reklamowych. Poprzez przyjęcie nagrody użytkownik przyznaje firmie Lightspeed prawo do wykorzystywania swojego imienia i nazwiska, wizerunku, miejsca zamieszkania, informacji biograficznych, zdjęcia i faktu zdobycia nagrody w dowolnym, zgodnym z prawem celu, bez konieczności uzyskiwania dodatkowego pozwolenia i bez prawa do wynagrodzenia, z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione przez prawo.
 7. JURYSDYKCJA

  1. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Lightspeed w zakresie wszelkich Losowań nagród organizowanych przez firmę Lightspeed.
  2. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa angielskiego.
  3. Strony nieodwołalnie wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich, w sprawie wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z niniejszym Regulaminem.
 8. OSTATNIA AKTUALIZACJA

  1. Niniejsze zasady zostały zaktualizowane po raz ostatni w dniu 21/03/2011.

B. PROGRAM PUNKTÓW

 1. GROMADZENIE PUNKTÓW MYSURVEY

  1. Po dołączeniu do panelu, różnorodne działania wykonywane na Stronie internetowej będą premiowane Punktami MySurvey.
  2. Działania umożliwiające zdobywanie Punktów MySurvey mogą co pewien czas podlegać zmianie, według uznania firmy Lightspeed. Działania premiowane punktami będą wyraźnie określone na Stronie internetowej lub opisane w niniejszym Regulaminie.
  3. Obecnie punkty przyznawane są za wypełnienie większości ankiet. W przypadku gdy dana ankieta nie jest premiowana Punktami MySurvey, fakt ten zostanie wyraźnie odnotowany na Stronie internetowej na początku ankiety lub w zaproszeniu do wypełnienia ankiety, jakie użytkownik otrzyma od nas za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  4. Firma Lightspeed zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zakończenia, zmiany wartości lub modyfikacji, bez uprzedniego powiadomienia, całości lub części struktury wartości i ofert Programu punktów. Firma Lightspeed zastrzega sobie prawo do rozstrzygania rozbieżności dotyczących Punktów MySurvey według własnego uznania, a użytkownik wyraża zgodę na uznanie decyzji firmy Lightspeed w tym zakresie. W przypadku zakończenia Programu punktów, użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie i będzie mieć 1 miesiąc na wymianę punktów.
  5. Firma Lightspeed zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zakończenia, zmiany wartości lub modyfikacji, bez uprzedniego powiadomienia, całości lub części struktury wartości i ofert Programu punktów. Firma Lightspeed zastrzega sobie prawo do rozstrzygania rozbieżności dotyczących Punktów MySurvey według własnego uznania, a użytkownik wyraża zgodę na uznanie decyzji firmy Lightspeed w tym zakresie. W przypadku zakończenia Programu punktów, użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie i będzie mieć 1 miesi��c na wymianę punktów.
 2. WARTOŚĆ PUNKTÓW MYSURVEY

  1. Za każde zrealizowane działanie użytkownik otrzymuje określoną liczbę Punktów MySurvey. Liczba Punktów MySurvey dostępnych za poszczególne działania będzie podawana na Stronie internetowej lub na początku danego działania.
  2. Całkowitą liczbę Punktów MySurvey użytkownik może sprawdzić w Internecie, w dziale Strony internetowej, przeznaczonym dla użytkowników panelu.
  3. Punkty MySurvey tracą ważność po upływie dwóch lat od ich otrzymania.
  4. Punkty MySurvey przyznawane są imiennie i nie podlegają przekazaniu osobom trzecim bez pisemnej zgody firmy Lightspeed. Punkty nie stanowią własności, w związku z czym nie podlegają sprzedaży, przekazaniu ani cesji osobom trzecim bez pisemnej zgody firmy Lightspeed.
  5. Wartość jednego Punktu MySurvey zależna jest od wybranej nagrody. Firma Lightspeed zastrzega sobie prawo do zmiany tej wartości bez powiadomienia, a wszelkie zmiany publikowane będą na Stronie internetowej lub w niniejszym Regulaminie. Orientacyjna wartość 100 Punktów MySurvey wynosi około 0,85 euro
 3. WYMIANA PUNKTÓW MYSURVEY

  1. Punkty MySurvey można wymienić wyłącznie w przypadku zgromadzenia na koncie przynajmniej 500 punktów, a samo konto nie posiada żadnych ograniczeń. Wymagana minimalna liczba punktów może zostać zmieniona przez firmę Lightspeed bez powiadomienia.
  2. Punkty MySurvey można wymieniać wyłącznie drogą internetową. W celu wymiany punktów należy skorzystać z podstrony przeznaczonej dla u�ytkowników panelu. W przyszłości firma Lightspeed może, według własnego uznania, dodawać inne sposoby wymiany punkt�w.
  3. Punkty MySurvey mogą być wymieniane na bony podarunkowe lub darowizny dla organizacji charytatywnych. W przyszłości firma Lightspeed może, według własnego uznania, dodawać nowe lub zastępować istniejące nagrody.
  4. Punkty MySurvey można wymienić na stronie http://pl.mysurvey.com. Firma Lightspeed zastrzega sobie prawo do zmiany oferty na Stronie internetowej według własnego uznania i bez powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Lightspeed nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez osoby trzecie, takie jak Perks.com lub innych partnerów w związku z wymianą Punktów MySurvey.
  5. Wartość wybranej nagrody nie może przekroczyć liczby Punktów MySurvey na koncie użytkownika. Użytkownik może jednak wybrać nagrodę o niższej wartości. Niewykorzystane Punkty Lightspeed pozostaną na koncie użytkownika do wykorzystania w przyszłości. Po wymianie Punktów MySurvey, odpowiednia liczba Punktów zostanie pobrana z konta użytkownika.
  6. Punkty MySurvey nie podlegają wymianie na gotówkę i mogą być wymieniane wyłącznie na nagrody podane powyżej lub na Stronie internetowej.
  7. Nagrody otrzymane w drodze wymiany Punktów MySurvey nie podlegają wymianie, zwrotowi ani wymianie na ich równowartość w gotówce.
  8. Nagrody przedstawione na Stronie internetowej mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych kolorów lub modeli rzeczywistych nagród z uwagi na błędy w druku i aktualizacje wprowadzane przez producentów.
  9. W przypadku braku wybranej nagrody, firma Lightspeed zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody nagrodą o takiej samej lub wyższej wartości. Można również zawnioskować o zwrot punktów na konto użytkownika, w przypadku gdy wybrana nagroda jest niedostępna.
 4. ZARZĄDZANIE NAGRODAMI

  1. Firma Lightspeed zastrzega sobie prawo do zatrudnienia firmy zewnętrznej do zarządzania Programem punktów. Należy zapoznać się z Polityką prywatności MySurvey w zakresie informacji przekazywanych firmom zewnętrznym dla celów zarządzania Programem punktów.
  2. Firma Lightspeed nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku błędów lub zaniedbań osób trzecich w zakresie zarządzania i dostawy nagród.
 5. JURYSDYKCJA

  1. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Lightspeed w zakresie Programu punktów prowadzonego przez firmę Lightspeed.
  2. Niniejszy Regulamin podlega przepisom i interpretacji wg prawa angielskiego.
  3. W sprawie wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z niniejszym Regulaminem Strony nieodwołalnie wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.
 6. OSTATNIA AKTUALIZACJA

  1. Niniejsze zasady zostały zaktualizowane po raz ostatni w dniu 21/03/2011.

Aktualności MySurvey

 • Witamy na nowej stronie internetowej MySurvey!
  Mamy nadzieję, że podoba Ci się nasz nowy wygląd i styl!

Zdobywcy Nagród

Kliknij tutaj, żeby zobaczyć listę nagrodzonych

Aby otrzymywać nasze ankiety należy dodać nasz adres do kontaktów:

Online badania umożliwione dla Ciebie przez MySurvey – Odkryj Moc Swojej Opinii

USA - Canada - 中国 - 香港 - ประเทศไทย - Singapore - 한국 - 日本 - Malaysia - Australia - UK - Ireland - España - France - België - Nederland - Deutschland
Suisse - Österreich - Italia - Sverige - Danmark - Россия - Polska - Ελλάδα - الامارات العربية المتحدة - Türkiye - Norge - المملكة العربية السعودية